• سيستم جديد استخدام نيروي انساني ايران خودرو خراسان راه اندازي گرديد.


عضویت در سیستم جذب نیروی انسانی ایران خودرو خراسان

اطلاعات شخصی
نام نام خانوادگی
نام پدر شماره ملی
تاریخ تولد وضعیت تاهل
وضعیت خدمت علت معافیت
شماره ثابت شماره همراه
قد وزن
آدرس
اطلاعات تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته
معدل نام مرکز محل تحصیل
سال آغاز سال پایان
شهر محل تحصیل
شما هنوز مدرک تحصیلی وارد نکرده اید
دوره های آموزشی
نام دوره آموزشی مدت دوره آموزشی
متولی برگزاری دوره
شما هنوز دوره آموزشی وارد نکرده اید
سابقه کاری
تاریخ شروع تاریخ پایان
مدت سابقه کار مسئولیت
نام موسسه / شرکت
علت خاتمه همکاری
شما هنوز سابقه کاری وارد نکرده اید
اطلاعات تکمیلی
توضیحات