• سيستم جذب شرکت ايران خودرو خراسان بروز رساني گرديد.

ضوابط عمومی استخدام
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2- متدين به دين مبين اسلام و يا يكي ديگر از اديان شناخته شده در قانون اساسي
3- نداشتن منع قانوني از نظر خدمت نظام وظيفه عمومي
4- نداشتن سابقه محكوميت جزائي
5- نداشتن سوء‌پيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر
6- داشتن گواهينامه پايان تحصيلات
7- داشتن سلامتي كامل جسمي و رواني و توانائي انجام كار به تشخيص مراجع پزشكي مورد تأييد شركت
8- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها در خصوص استخدام قراردادي تمام وقت
9- داشتن شرايط احراز شغل (تجربه، تحصيل، خصوصيات فردي و ...)
10- داشتن حداقل 18 سال تمام